Dictionnaire

xanthomonas

Synonyme "xanthomonas"

n.

Xanthomonas albilineans

n.f.

xanthomonade

Noms communs Noms propres