Dictionnaire

voyager en ballon

Synonyme "voyager en ballon"

v. intr.

voler en ballon, voler en montgolfière, voyager en montgolfère

Noms communs Noms propres