Dictionnaire

maxipontain

Synonyme "maxipontain"

adj.

pontois

n.m.

pontois

Noms communs Noms propres